صفحه اصلی | English | العربیه

بین المللی


ایزو (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از مراجع ملی استاندارد (نهادهاي عضو ایزو) است. آماده سازي استانداردهاي بین المللی به طور معمول از طریق کمیته هاي فنی ایزو انجام میشود. هر عضو علاقمند به یک موضوع، حق نمایندگی در کمیته ي تأسیس شده براي آن را دارد. سازمانهاي بین المللی، دولتی و غیردولتی، در ارتباط با ایزو نیز بخشی از کار را به انجام می رسانند. ایزو همکاري نزدیکی با کمیسیون بین المللی علوم الکتروتکنیکی (IEC) در استانداردسازي تمامی موضوعات الکتروتکنیکی دارد.

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردي در سازمان است که میتواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک نموده و مبنایی دقیق براي طرحهاي توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازي یک سیستم مدیریت کیفیت براي یک سازمان بر مبناي این استاندارد بین المللی عبارتند از:
الف) توانایی ارائه ي دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده می سازند.
ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتري.
پ) رسیدگی به ریسکها و فرصتهاي مرتبط با محیط و اهداف آن.
ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

الزامات مشخص شده ي سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکردي فرآیندي که مبتنی بر چرخه ي طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) و تفکر مبتنی بر ریسک است را به کار می گیرد.

رویکرد فرآیندي سازمان را قادر به طرح ریزي فرآیندها و اثرات متقابل آنها می سازد.

چرخه PDCA یک سازمان را قادر می سازد که اطمینان حاصل نماید که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و فرآیندها مدیریت می شوند، و فرصتهاي بهبود تعیین و عملیاتی می شوند.

تفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر به تعیین عواملی که می توانند منجر به انحراف از نتایج طرحریزي شده فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت می شوند، براي پیاده سازي کنترلهاي پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی و استفاده ي حداکثري از فرصتها در چنین مناطقی می نماید.

برآوردن دائمی الزامات و رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده، چالش سازمان در محیطی به طور فزاینده پویا و پیچیده است. براي رسیدن به این هدف، سازمان ممکن است نیاز به انواع مختلفی از بهبود را براي اصلاح و بهبود مداوم تشخیص دهد، نظیر تغییرات غیرمعمول، نوآوري و سازماندهی مجدد.

شرکت دناسلولز برای اطمینان از رضایت مشتری الزامات این استاندارد را در تمام فرآیندهای خود اعمال نموده است.
مجموعه استاندارد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS، الزاماتی را جهت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای مشخص می کند تا یک سازمان بتواند ریسک های ایمنی و سلامت حرفه ای خود را کنترل نموده و عملکرد ایمنی و سلامت حرفه ای خود را بهبود بخشد. این استاندارد، معیارهای خاصی را برای عملکرد ایمنی و سلامت حرفه ای و همپنین مشخصات جزئی برای طراحی سیستم مدیریت بیان نمی نماید.

استاندارد OHSAS برای هر سازمانی که تمایل به انجام اقدامات ذیل داشته باشد، کاربرد دارد:
الف- ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای جهت حذف یا به حداقل رساندن ریسک برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض خطرهای ایمنی و سلامت حرفه ای مرتبط با فعالیت های سازمان قرار گیرند.
ب- اجرا، نگهداری و بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای.
ج- حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و سلامت حرفه ای که خود تعیین نموده است.
د- اثبات انطباق با استاندارد OHSAS از طریق:

1-تعیین وضعیت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان و خوداظهاری، یا
2-درخواست تایید انطباق توسط طرف های ذینفع در سازمان از قبیل مشتریان، یا
3-درخواست تایید خوداظهاری جهت سازمان توسط مراجع برون سازمانی، یا
4-متقاضی دریافت گواهی نامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای توسط سازمان های صدور گواهی.

تمام الزامات استاندارد OHSAS، به منظور لحاظ شدن در یک سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای در نظر گرفته شده اند. وسعت کاربرد آن به عواملی مانند خط مشی ایمنی و سلامت حرفه ای، ماهیت فعالیت ها و ریسک ها و پیچیدگی عملیات بستگی دارد.

استاندارد OHSAS با هدف پرداختن به ایمنی و سلامت حرفه ای بوده و به سایر حوزه های ایمنی و سلامت از قبیل رفاه و آسایش کارکنان ایمنی محصول، صدمه به اموال یا اثرات زیست محیطی نمی پردازد.

شرکت دناسلولز هر ساله آزمایشهای آلاینده سنجی و ارگونومیک را برای بررسی شرایط محیط کاری انجام می دهد و قصد دارد الزامات این استاندارد را در یک برنامه زمانبندی شده اجرا نماید.دستیابی به تعادل میان محیط زیست ، جامعه و اقتصاد برای برآوردن نیازهای امروزی بدون به خطر انداختن توانایی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان ضروری است. توسعه پایدار به عنوان یک هدف با تعادل سه رکن پایداری به دست می آید.

با افزایش قوانین سخت ، فشار بر محیط زیست به دلیل آلایندگی ، استفاده ناکارا از منابع ، مدیریت نامناسب ضایعات ، تغییر آب و هوا ، تخریب اکوسیستم هوا و از دست رفتن تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی برای توسعه پایدار ، شفاف سازی و پاسخ گویی افزایش پیدا کرده اند.

این امر سازمانها را بر آن داشته با هدف کمک به ارکان توسعه پایدار با پیاده سازی سیستم های مدیریت زیست محیطی رویکردی سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی داشته باشد.

هدف از این استاندارد بین المللی ارائه یک چارچوب به سازمان ، برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی-اقتصادی است . این استاندارد ، الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می کند دست یابد.

یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی می تواند اطلاعاتی را برای ایجاد موفقیت طولانی مدت در اختیار مدیریت ارشد قرار بدهد تا با کمک موارد زیر به توسعه پایدار کمک کند:

- حفاظت از محیط زیست با پیشگیری یا کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی.
- کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی بر سازمان.
- کمک به سازمان در برآوردن تعهدات به تطابق.
- ارتقای عملکرد زیست محیطی.
- کنترل یا تاثیر بر روش طراحی ، تولید ، توزیع ، مصرف و تعیین تکلیف محصولات و خدمات با کمک دیدگاه چرخه حیات که می تواند از انتقال پیامدهای زیست محیطی به جایی دیگر در طی چرخه حیات خودداری کند.
- دستیابی به مزایای مالی و عملیاتی که از پیاده سازی گزینه های دیگر دوستدار محیط زیست حاصل می گردد و موقعیت سازمان را در بازار تقویت می کند.
- اطلاع رسانی اطلاعات زیست محیطی به طرفهای ذینفع مرتبط.

برای حفاظت از محیط زیست، شرکت دناسلولز پارامترهای محیطی را سالانه آزمایش می نماید و قصد دارد تمامی الزامات این استاندارد را در یک برنامه زمانبندی شده اجرا نماید.

طراحی سایت با MNAPS